getExecution

TODO(rz): Rename to getPipelineExecution

@Nonnull()
abstract PipelineExecution getExecution()